Γενικοί Όροι

Ο επισκέπτης ή χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας, έχει υποχρέωση να ενημερωθεί για τους «Όρους Χρήσης», τους «Κανόνες Αποστολών & Επιστροφών Προϊόντων ελαττωματικών”, τους «Όρους Διαφύλαξης Προσωπικών Δεδομένων», που αναγράφονται στον ιστότοπό μας, πριν από τη χρήση των σελίδων αυτού. Ο χρήστης, θα πρέπει να αποδέχεται και να παραχωρεί τη συγκατάθεση του, για τη χρήση των σελίδων του ιστοτόπου. Κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο, σε περίπτωση που δεν αποστέλλεται μήνυμα διαφωνίας με τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα πεδία.

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Η εταιρία Εμμανουηλίδης Ηλίας, διαχειριστής του ιστοτόπου www.grill.gr, (εφεξής η Δικαιούχος), οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορεί να τροποποιεί τους όρους χρήσης και οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν τις αλλαγές και να αποδέχονται τις αλλαγές, εφόσον κάνουν χρήση της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου (κείμενα, ενημερώσεις, γραφικά και φωτογραφίες, σχέδια, υπηρεσίες, κατάλογοι, αρχεία ενημερωτικά ή τεχνικών προδιαγραφών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η αντιγραφή και η αποθήκευση, η πώληση, η διανομή, η τροποποίηση κ.λπ. με οιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή στο σύνολο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της “Εμμανουηλίδης Ηλίας”, με σκοπό την εμπορική, τεχνική και προωθητική χρήση.

Υποχρεώσεις χρήστη

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, με σκοπό τη δημιουργία αγοράς προϊόντων, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτόν στο κατάλληλο πεδίο, να συμφωνήσετε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, ότι είστε ενήλικος και ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Πρέπει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ή πρακτικές που αποσκοπούν στην παραγωγή ζημίας ή δυσφήμισης. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στην υστεροφημία της εταιρείας, από την κακή ή από την αθέμιτη χρήση, αφορά αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα.

Η κυριότητα των πωληθέντων προϊόντων, παραμένει στον Δικαιούχο έως την πλήρη εξόφληση της αξίας και πάσης φύσεως λοιπών εξόδων που βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, κ.λπ.). Μετά την παράδοση των προϊόντων, ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής ή απώλειάς τους, μετατίθεται αυτόματα από τον Δικαιούχο στον αγοραστή. Ο αγοραστής, οφείλει να ελέγξει την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά και να μας ενημερώσει άμεσα.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου και Δικαιούχου

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου, για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη, εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου ή τυχόν λανθασμένων πληροφοριών στο περιεχόμενό του.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η Δικαιούχος, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Ο Δικτυακός μας τόπος, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Ο δικαιούχος δε φέρει οιοδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, από τη χρήση του ιστοτόπου, σε οιαδήποτε μορφή ή σχέση, και για οποιοδήποτε λόγο.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείτε δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Αποζημίωση υπέρ του πελάτη, δεν νοείται πάρα μόνο εάν αποδεικνύεται εγγράφως από έγγραφα αποδεικτικά για το σκοπό αυτό.

Αποζημίωση για τυχόν βλάβη από τη χρήση προϊόντος που αγοράστηκε από τον ιστότοπό μας, δεν νοείται. Η ευθύνη για κάθε προϊόν είναι καθαρά του κατασκευαστή αυτού.

Όταν με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του grill.gr, έγινε λανθασμένη αποστολή προϊόντων ή απεστάλησαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην παραγγελία, στη τιμολόγηση, στη αποστολή ή τη συσκευασία κ.λπ.), καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση είναι σε ισχύ, μπορείτε να επιστρέψετε το ή τα προϊόντα με τις παρακάτω διαδικασίες:

Στην περίπτωση που το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, χωρίς χρέωση μεταφορικών, πάντα μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με τη Δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδά παραλαβής των νέων προϊόντων.

Σε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων εντός εγγύησης, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός της διάρκεια της αναγραφόμενης χρονικής διάρκειας της εγγύησης, από την παραλαβή των αγαθών. Τα προϊόντα, θα πρέπει να επιστραφούν στο κατάστημά μας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και μετά από συνεννόηση. Για να γίνει επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το Παραστατικό Αγοράς ή αντίγραφο αυτού, να είναι σε άρτια κατάσταση, χωρίς επεμβάσεις επί αυτού και συνοδευόμενο με όλα τα παρελκόμενα. Ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων, αλλά και με το κόστος παραλαβής των νέων, προς αντικατάσταση των χαλασμένων.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα παραπάνω στον παρόν (αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων) από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω το grill.gr επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, μη συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα συμπλήρωσης ή ανακοίνωσης της αίτησης επιστροφής, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και εάν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία των δύο μερών πριν κάποια κίνησης, θα αποδεικνύεται εγγράφως ή μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων από πιστοποιημένη διεύθυνση.

Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης αποτελούν προϊόντα ειδικής παραγγελίας που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή .

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.grill.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τους “Όρους Χρήσης” ή τον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη σελίδα «Επικοινωνία».

Τιμές

Όλες οι τιμές του ιστοτόπου, περιλαμβάνουν φόρο ανακύκλωσης και ΦΠΑ, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά στο προϊόν.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής, αντικαταβολής κ.λπ. Τα έξοδα αυτά αναλύονται ξεχωριστά στο καλάθι αγορών.